Podzielona płatność
Wybór płatności
Jeden przelew
Dysponowanie środkami
Rachunek VAT
Korzyści

+48 222 566 444

czyli nowe zasady
w rozliczeniach VAT

od 1 lipca 2018 r.

Dowiedz się więcej

Split payment

Podzielona płatność

Mechanizm split payment dotyczy transakcji realizowanych przez podmioty rozliczające VAT, czyli transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Istota działania split paymentu polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona jest na dwie części.


Pierwsza z nich - kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto - jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, który został przez niego wskazany. Druga część - odpowiadająca kwocie podatku VAT - jest uiszczana na odrębny rachunek dostawcy (tzw. rachunek VAT). Zgodnie z nową wersją projektu mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować także w ramach faktoringu.

Ustalenia Ministerstwa Finansów określają, że zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana będzie w złotych i może odnosić się zarówno do całości zobowiązań, jak i ich części.

Split payment
Split payment

Wybór metody płatności decyzją nabywcy

O wyborze metody płatności za nabyty towar czy usługę decydować będzie nabywca. Jego decyzja nie wymaga argumentacji i nie musi być poparta konkretnymi przesłankami. Ustawodawca dopuszcza zapłatę metodą tradycyjną, stosowaną dotychczas lub opcję zapłaty z wykorzystaniem split paymentu.

Wybór konkretnego sposobu płatności odnosi się do pojedynczej faktury, co w praktyce oznacza, że nawet w stosunku do jednego dostawcy nabywca stosować może zamiennie dwie metody regulowania należności.

Jeden przelew

Do obsługi podzielonych płatności opracowany zostanie nowy wzór polecenia przelewu. W jego treści konieczne będzie podanie numeru NIP dostawcy, numeru opłacanej faktury, kwoty netto i wartości VAT. Wybór split paymentu jako metody płatności nie powoduje po stronie nabywcy konieczności zrealizowania dwóch osobnych przelewów. W praktyce nabywca towaru lub usługi wykona jeden przelew, a bank rozdzieli płatności na dwa osobne konta.

Rachunek VAT

Dodatkowe konta do obsługi VAT zakładane będą przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, automatycznie dla wszystkich podatników VAT. Funkcjonować będą w ramach już prowadzonych lub nowo uruchamianych firmowych rachunków bankowych. Zgodnie z przyjętym projektem rachunki te prowadzone będą bezpłatnie, a pieniądze na nich zgromadzone mogą być oprocentowane, ale decydować o tym będą umowy zawarte między instytucją prowadzącą rachunek VAT a klientem.

Projekt zakłada, że organy podatkowe nie będą miały dostępu do tych rachunków i nie będą mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach. Zgromadzone na kontach środki będą cały czas środkami należącymi do podatnika.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT

 • przelew na inne konto VAT,
 • płatności VAT na rzecz własnego dostawcy,
 • uregulowanie własnych zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego,
 • płatność podatku VAT na granicy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych,
 • przekazanie środków na „zwykłe” konto rozliczeniowe przedsiębiorcy – do wykorzystania do innych niż wymienione celów biznesowych (uwolnienie środków następuje wyłącznie za zgodą właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 60 dni od złożenia wniosku przez podatnika).

Zgodnie z projektem ustawy dopuszczalne sposoby wykorzystania przez podatnika środków zgromadzonych na jego rachunku VAT to:

Split payment

Korzyści z zastosowania split paymentu

 • uchylenie od sankcji VAT-owskich (dotyczy sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT oraz w art. 56b Ordynacji podatkowej),
 • brak odsetek za zwłokę (w przypadku gdy wykazany naliczony podatek VAT będzie co najmniej w 95% pochodzić z faktur opłaconych metodą podzielonej płatności),
 • wyłączenie z solidarnej odpowiedzialności z dostawcą towarów (aktualna lista towarów dostępna w załączniku 13. do ustawy o VAT).

Dla nabywcy:

Ponadto fakt korzystania ze split paymentu będzie jednym z argumentów mającym wpływ na nadanie przedsiębiorcy „statusu działającego należycie i starannie”.

 • złagodzenie sankcji za wykazane przez fiskusa zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego,
 • zwrot nadwyżki naliczonego podatku w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia (w przypadku zwrotu na rachunek VAT),
 • niższa wartość podatku w wyniku wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za pomocą rachunku VAT (wartość zmniejszenia określana będzie na podstawie wzoru zawartego w ustawie).

Dla dostawcy:

Zmiany dla przedsiębiorców

Projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności w rozliczaniu VAT zakłada dobrowolność jej stosowania. Trzeba jednak podkreślić, że skorzystanie z tego modelu wiąże się z konkretnymi konsekwencjami, zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towarów lub usług. Ograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT i jego wpływ na zarządzanie płynnością finansową firmy wymagają zmian zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, a konieczność właściwego rejestrowania operacji gospodarczych i fakt posiadania dodatkowego rachunku VAT wiążą się z ingerencją w użytkowane systemy informatyczne.

Renata Łukasik,

Dyrektor ds. oprogramowania, Członek Zarządu Macrologic SA

Bądź na bieżąco

więcej

Zapisz się na newsletter i otrzymuj aktualne informacje

związane ze split payment